ALGEMENE VOORWAARDEN

Van Essen Advocaten B.V.

1. Van Essen Advocaten B.V. is een besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht, met als doel het beoefenen van de advocatuur en het opstellen en verkopen van juridische documenten. Van Essen Advocaten is gevestigd op de Sarphatistraat 642

(1018 AV) te Amsterdam en is bereikbaar op telefoonnummer 0031 (0)20-308 0085 of emailadres info@vanessen-advocaten.nl. Van Essen Advocaten B.V. is lid van de Nederlandse Orde van Advocaten en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61851132. Het BTW nummer van het kantoor is 854516414.B01.

Opdrachten

2. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Van Essen Advocaten B.V. Dit geldt ook wanneer de opdrachtgever zijn opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekt met het oog op uitvoering door een of meer bepaalde aan Van Essen Advocaten B.V. verbonden personen. Onder ‘verbonden personen’ wordt in deze algemene voorwaarden begrepen iedere huidige of voormalige directe of indirecte ondergeschikte, (ingeleende) werknemer, adviseur, bestuurder, aandeelhouder en/of partner van Van Essen Advocaten B.V.

Aansprakelijkheid

3. Behoudens voor zover zulks rechtens onmogelijk is, is iedere aansprakelijkheid van Van Essen Advocaten B.V. beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat aan honorarium maximaal in rekening is gebracht. Een aanspraak vervalt in ieder geval, indien Van Essen Advocaten B.V. niet binnen een jaar na ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld.

4. Van Essen Advocaten B.V. is bevoegd om bij de uitvoering van haar werkzaamheden derden in te schakelen. Van Essen Advocaten B.V. zal bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Van Essen Advocaten B.V. is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van derden. Van Essen Advocaten B.V. is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperking van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden. Van Essen Advocaten B.V. sluit, mede ten behoeve van de eventueel betrokken Stichting Beheer Derdengelden Van Essen Advocaten B.V., iedere aansprakelijkheid uit die het gevolg is van of op enige wijze in verband staat met de insolventie of het anderszins niet nakomen van verplichtingen van of door enige bank, financiële instelling of andere derde.

Tarieven en declaraties

5. Tenzij expliciet schriftelijk anders overeengekomen, zal het honorarium voorafgaand aan de werkzaamheden middels een voorschotnota in rekening worden gebracht doordat een schatting wordt gemaakt van de te verrichten aantal uren werkzaamheden, vermenigvuldigd met de jaarlijks door Van Essen Advocaten B.V. vast te stellen uurtarieven van de desbetreffende advocaat/advocaten. Dit honorarium wordt middels een of meerdere voorschotnota’s in rekening gebracht waarbij aan het einde van de zaak middels een einddeclaratie een verrekening plaatsvindt waarbij de eventueel te veel in rekening gebrachte uren aan opdrachtgever worden geretourneerd. Van Essen Advocaten B.V. is gerechtigd de werkzaamheden te staken danwel niet aan te vangen zolang de middels een voorschotnota in rekening gebrachte uren nog niet zijn betaald. De betalingstermijn van de nota’s is 14 dagen.

6. Door Van Essen Advocaten B.V. ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht. Ter dekking van algemene kantoorkosten (zoals redelijke porto, telefoon-, fax- en kopieerkosten e.d.) zal een percentage van 5% van het honorarium in rekening worden gebracht. Bijzondere kosten, waaronder griffierechten, koerierskosten, buitensporige verzend- of kopieerkosten e.d., zullen afzonderlijk bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.

7. Alle bedragen zijn exclusief BTW en exclusief enige belasting, toeslag of vergelijkbare verhoging die een opdrachtgever, betaler of Van Essen Advocaten B.V. op basis van toepasselijke regelgeving verplicht is te betalen of Van Essen Advocaten B.V. verplicht is in rekening te brengen.

8. Opdrachtgever wordt gewezen op het eventuele recht op gefinancierde rechtsbijstand. Van Essen Advocaten B.V. behoudt echter het recht om opdrachtgever niet op gefinancierde maar op betalende basis bij te staan. Hetgeen dienaangaande tussen opdrachtgever en Van Essen Advocaten B.V. is overeengekomen wordt in de opdrachtbevestiging van Van Essen Advocaten B.V. expliciet en voorafgaand aan de werkzaamheden vastgelegd en per omgaande aan opdrachtgever toegezonden bij voorkeur per e-mail of anders per post.

9. Bij gefinancierde rechtsbijstand dient de opdrachtgever de eventuele door de Raad van Rechtsbijstand opgelegde eigen bijdrage(n) te betalen alvorens Van Essen Advocaten B.V. met de werkzaamheden een aanvang maakt. Indien de werkzaamheden door Van Essen Advocaten B.V. reeds zijn aangevangen kunnen deze worden gestaakt indien betaling van de eigen bijdrage uitblijft.

Stichting Beheer Derdengelden Van Essen Advocaten B.V.

10. Van Essen Advocaten B.V. bevordert dat gelden die door derden aan opdrachtgever moeten worden betaald of gelden die door

Van Essen Advocaten B.V. gedurende de behandeling van de zaak moeten worden beheerd, worden overgemaakt naar de bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden Van Essen Advocaten B.V., welke stichting die gelden onder zich houdt.

11. Opdrachtgever machtigt Van Essen Advocaten B.V. bij aanvaarding van de opdracht op voorhand en onherroepelijk om genoemde derdengelden te verrekenen met de openstaande declaratie(s) ten name van cliënt ter zake van door of namens Van Essen Advocaten B.V. verrichtte of nog te verrichten werkzaamheden. Deze bevoegdheid tot verrekenen is niet beperkt tot declaraties van de zaak waarop de ontvangen derdengelden betrekking hebben, maar strekt zich uit over alle door het kantoor verrichtte of te verrichten werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever. Over gelden op de derdengeldenrekening wordt geen rente vergoed.

Webshop 12. In de webshop op de website van Van Essen Advocaten B.V., www.vanessen-advocaten.nl/webshop, worden juridische diensten en digitale producten aangeboden, te weten de zogenoemde ‘consulten’ en ‘Van Essen Docs’. Betaling van deze diensten en producten geschiedt door opdrachtgever (hierna: koper) via iDeal, PayPal of creditcard. Consulten kunnen voorafgaand aan het consult ook buiten de webshop worden betaald middels iDeal, de pinautomaat, dan wel contante betaling op kantoor.

Consulten 13. Om het afnemen van advocaatdiensten zowel praktisch, logistiek alsook financieel laagdrempeliger te maken, heeft Van Essen Advocaten B.V. de mogelijkheid gecreëerd om via de webshop minimaal 1 en maximaal 3 consulturen af te nemen bij de aan Van Essen Advocaten B.V. verbonden advocaten. Het consult vindt plaats in beginsel tijdens kantoortijden middels een persoonlijk gesprek op het kantoor van Van Essen Advocaten B.V., telefonisch of via Skype met de advocaat naar keus en zal de duur hebben van het voorafgaand door koper betaalde aantal consulturen. Koper kiest een van voornoemde wijzen waarop hij wenst dat het consult wordt geleverd.

14. De kosten voor een consult zijn gelijk aan het uurtarief van de desbetreffende advocaat maal het aantal consulturen dat is besteld. Over de consulten worden, gezien hun aard, geen algemene kantoorkosten van 5 % in rekening gebracht. Koper dient voorafgaand aan de koop te bevestigen dat hij kennis heeft genomen van en akkoord is met de onderhavige algemene voorwaarden.

15. Nadat koper via de webshop minimaal 1 en maximaal 3 consulturen bij een advocaat van Van Essen Advocaten B.V. naar keus heeft betaald, ontvangt koper een tweetal e-mails van Van Essen Advocaten B.V. De eerste e-mail betreft de ontvangst van het betalingsbewijs. De tweede e-mail bevat de (opdracht)bevestiging van de aangeschafte consulturen, een uitleg van de hier opvolgende procedure en nogmaals de algemene voorwaarden en onze privacy policy. Koper wordt vervolgens binnen één werkdag door Van Essen Advocaten B.V. gebeld of gemaild om een afspraak tussen koper en de gekozen advocaat in te plannen. Deze afspraak wordt vervolgens door Van Essen Advocaten B.V. eveneens per mail aan koper bevestigd.

16. Het streven is om het betaalde consult met de gekozen advocaat binnen vijf werkdagen te doen plaatsvinden. Indien dit niet mogelijk is met de gekozen advocaat, dan wordt in overleg met koper een consult met een andere advocaat gepland, waarbij het eventuele verschil in honorarium met koper wordt verrekend. Koper kan in dit geval afzien van het consult en krijgt alsdan het reeds voldane consultbedrag binnen vijf werkdagen retour gestort op diens rekening.

17. De koper is, behoudens het bepaalde in de derde zin van dit lid, gerechtigd de overeenkomst tot aanschaf van consulturen tot 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Nakoming van de hier bedoelde overeenkomst geschiedt tijdens de bedoelde ontbindingstermijn slechts op uitdrukkelijk verzoek van de koper. De koper komt het recht van ontbinding niet toe ná nakoming van de overeenkomst, indien:

a) de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de koper; en

b) de koper heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra Van Essen Advocaten B.V. de overeenkomst is nagekomen.

De koper die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de overeenkomst ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Van Essen Advocaten B.V. aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Van Essen Advocaten B.V.

Bij uitoefening van het recht van ontbinding is de koper Van Essen Advocaten B.V. een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de overeenkomst dat door Van Essen Advocaten B.V. is nagekomen op het moment van uitoefening van het recht van ontbinding, vergeleken met de volledige nakoming van de overeenkomst. Het evenredige bedrag dat de koper aan Van Essen Advocaten B.V. verschuldigd is, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals uitdrukkelijk is overeengekomen.

De terugbetaling waarop de koper na uitoefening van het recht van ontbinding aanspraak maakt, vindt plaats binnen vijf werkdagen na ontvangst van zijn ontbindingsverklaring door Van Essen Advocaten B.V. 3

Van Essen Docs

18. Via de webshop van Van Essen Advocaten B.V. kunnen naast consulten de zogenoemde Van Essen Docs worden besteld en betaald. Van Essen Docs zijn zogenoemde whitepapers/e-books, geschreven door de advocaten van Van Essen Advocaten B.V. Deze whitepapers bieden actuele informatie over uiteenlopende juridische onderwerpen en modellen/checklists voor allerlei juridische vraagstukken op verschillende rechtsgebieden. Voorafgaand aan de betaling is de inhoudsopgave van iedere Van Essen Doc te raadplegen.

19. De levering van een Van Essen Doc vindt direct na betaling via de webshop door koper plaats middels toezending van de Van Essen Doc door Van Essen Advocaten B.V. per e-mail naar het door koper opgegeven mailadres. Koper doet afstand van zijn recht van ontbinding van de koopovereenkomst met betrekking tot de Van Essen Doc, nu de koper bij de bestelling uitdrukkelijk verklaart dat de levering met zijn instemming meteen plaatsvindt en dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding.

Na bestelling van een Van Essen Doc, zal Van Essen Advocaten B.V. de bestelling van de koper zo spoedig mogelijk per e-mail bevestigen, in welke bevestiging mede is vermeld een bevestiging van de uitdrukkelijke voorafgaande instemming en de verklaring van de koper als bedoeld in de vorige zin.

Privacy policy 20. Op de website van Van Essen Advocaten B.V., www.vanessen-advocaten.nl/kantoor, kunt u de privacy policy van Van Essen Advocaten B.V. raadplegen.

Klachten 21. Indien een opdrachtgever of koper een klacht heeft over een van de bij Van Essen Advocaten B.V. aangesloten advocaten danwel personeelsleden, dan zal de opdrachtgever/koper deze klacht binnen 6 maanden onder de aandacht brengen van Van Essen Advocaten B.V. middels de op de website www.vanessen-advocaten.nl/kantoor te raadplegen Klachtenregeling.

Klanttevredenheidsonderzoek

22. Opdrachtgevers/kopers worden voorts uitgenodigd om het formulier Klanttevredenheidsonderzoek in te vullen en te zenden naar info@vanessen-advocaten.nl. Dit formulier kunt u vinden op de website www.vanessen-advocaten.nl/kantoor.

Toepasselijk recht

23. Deze algemene voorwaarden zijn op iedere door Van Essen Advocaten B.V. aanvaarde opdracht van toepassing, inclusief eventuele vervolgopdrachten en nieuwe opdrachten. In geval van verschil tussen de Engelse en de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst bindend.

24. Van Essen Advocaten B.V. is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van de opdrachtgever/koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Van Essen Advocaten B.V. is exclusief onderworpen aan Nederlands recht, met uitzondering van regels van internationaal privaatrecht. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, met voorbehoud van de mogelijkheid tot het instellen van hoger beroep en cassatieberoep.

Voor meer informatie over ons en onze dienstverlening verwijzen wij u naar onze website: www.vanessen-advocaten.nl.

April 2017

Van Essen Advocaten B.V.