Vergunningen en ontheffingen

Het bouwen of slopen van uw bouwwerk, het kappen van een boom op uw terrein, het exploiteren van een horecaonderneming, het organiseren van een evenement. Allerlei zaken waar u vaak een vergunning nodig heeft van de overheid, veelal uw gemeente. U dient in een dergelijk geval een aanvraag in te dienen bij de overheid voor het mogen verrichten van de betreffende activiteit.

Wij kunnen u vooraf informeren of u een vergunning nodig heeft voor de betreffende activiteit en zo ja welke voorwaarden gelden. Wij kunnen in een dergelijk geval ook uw aanvraag controleren of deze voldoet aan de gestelde wet- en regelgeving en een inschatting maken of uw aanvraag kans van slagen heeft.

Bij een afwijzing van de vergunning kunt u een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het bestuursorgaan dient aan de hand van uw bezwaren een beslissing op bezwaar te nemen. Als het bestuursorgaan het niet eens is met uw bezwaar, dan volgt een zogenaamde ongegrondverklaring, waartegen u beroep kunt indienen bij de rechter. Zowel tijdens de bezwaarfase als tijdens de beroepsfase kunnen wij u bijstaan. Wij kunnen u adviseren, de schriftelijke stukken opstellen en indienen en u ter zitting vertegenwoordigen. Wij kunnen alle relevante feiten en omstandigheden aanvoeren om aan te tonen dat de vergunning ten onrechte niet is verleend.

Mocht de rechter niet overtuigd zijn van het betoog, dan rest nog de mogelijkheid van hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook in deze procedure kunnen wij u van advies en bijstand voorzien.