Verklaring omtrent gedrag

Een Verklaring omtrent gedrag (VOG) wordt verstrekt als u geen strafbare feiten op uw naam heeft staan. Bij de beoordeling om al dan niet een VOG af te geven wordt gekeken naar alle gegevens die over u bekend zijn bij politie en justitie. Niet alleen veroordelingen door een rechter, maar ook strafbeschikkingen (afgedaan door de officier van justitie) en andere aantekeningen over u worden bij de beoordeling betrokken.

Als het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) voornemens is om de VOG te weigeren, dan ontvangt u een brief waarin u de mogelijkheid wordt geboden

om een ‘zienswijze’ in te dienen. In deze zienswijze kunt u uiteenzetten waarom u, vanwege uw specifieke situatie, wel een VOG zou moeten worden verleend. Wij kunnen u adviseren over wat belangrijk is om te vermelden in een zienswijze, alsook kunnen wij een zienswijze voor u opstellen.

Indien aan u geen VOG wordt verleend, dan kunt u binnen 6 weken in bezwaar gaan bij het COVOG. Is uw bezwaar ongegrond verklaard, dan kunt u binnen 6 weken in beroep bij de rechter. Wij kunnen u adviseren over de aanvraag van de VOG. Ook kunnen wij u bijstaan bij het opstellen van de zienswijze en in de bezwaar- en beroepsprocedures.